Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden V-Mediation

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • V-Mediation: de handelsnaam waaronder Oscar Vreenegoor zijn werkzaamheden als mediator verricht. V-Mediation is gevestigd te Zeeland en staat in het handelsregister ingeschreven onder het KvK-nummer 82636850.
 • Opdrachtgever: de Opdrachtgever tot het verrichten van diensten.
 • Overeenkomst: Overeenkomst van opdracht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens V-Mediation tussen V-Mediation en een Opdrachtgever waarop V-Mediation deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met V-Mediation, voor de uitvoering waarvan door V-Mediation derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor eventuele (rechts)personen die voor V-Mediation werkzaam zijn of zijn geweest in relatie tot Opdrachtgever en de directie van V-Mediation.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. V-Mediation en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien V-Mediation niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat V-Mediation in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van V-Mediation kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.
 2. De offertes en aanbiedingen van V-Mediation zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. V-Mediation kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten, verblijfskosten, verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is V-Mediation daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij V-Mediation anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht V-Mediation niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. V-Mediation is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

Artikel 4: Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en V-Mediation is een overeenkomst van opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle opdrachten behelzen inspannings-verbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 3. V-Mediation zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Uitdrukkelijk is sprake van een inspanningsverplichting van V-Mediation en geen garantieverplichting.
 4. Bij de uitvoering van opdrachten is V-Mediation gerechtigd derden in te schakelen indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. V-Mediation is door de Opdrachtgever gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. V-Mediation is voor de gedragingen en/of de tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 5. V-Mediation zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de Opdrachtgever plegen.
 6. De overeenkomst tussen V-Mediation en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever V-Mediation derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan V-Mediation worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan V-Mediation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 9. Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft nadat hierom is verzocht door V-Mediation of in enig ander opzicht V-Mediation niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren, is V-Mediation gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.
 10. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 11. V-Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat V-Mediation is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor V-Mediation kenbaar had behoren te zijn.
 12. De wijze waarop en de plaats waar V-Mediation de diensten zal verrichten, wordt door V-Mediation en Opdrachtgever onderling bepaald.
 13. Partijen zullen in geval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken. Wijzigingen in de tussen partijen gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en met wederzijdse goedkeuring geschieden.
 14. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan V-Mediation de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 15. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 16. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. V-Mediation zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal V-Mediation de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 17. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal V-Mediation daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 18. In afwijking van lid 16, zal V-Mediation geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan V-Mediation kunnen worden toegerekend.
 19. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan V-Mediation een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 20. Het honorarium van V-Mediation wordt vastgesteld, tenzij anders overeengekomen, op basis van het aantal aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief van degene die de opdracht heeft uitgevoerd, V-Mediation kan om een voorschot vragen en zijn werkzaamheden opschorten tot dit voorschot is voldaan.
 21. Indien V-Mediation met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is V-Mediation niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 22. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij V-Mediation:
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op V-Mediation rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. V-Mediation is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst V-Mediation ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van V-Mediation kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is V-Mediation bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van V-Mediation kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van V-Mediation op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien V-Mediation de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien V-Mediation tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is V-Mediation gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is V-Mediation gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door V-Mediation, zal V-Mediation in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor V-Mediation extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij V-Mediation anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het V-Mediation vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van V-Mediation op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Overmacht

 1. V-Mediation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop V-Mediation geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor V-Mediation niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van V-Mediation of van derden daaronder begrepen. V-Mediation heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat V-Mediation zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. V-Mediation kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Daar waar V-Mediation ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is V-Mediation gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Honorarium

 1. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens (tussentijdse) tariefaanpassingen, indien van toepassing steeds per 1 januari aangepast.
 2. Betaling van iedere declaratie door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. V-Mediation is gerechtigd om periodiek te factureren. Na afloop van die termijn wordt de Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de Opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en kan aan de Opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Bij niet betaling van de door of in opdracht van V-Mediation voor de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of als niet betaald dreigt te worden, is V-Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van ieder aansprakelijkheid van V-Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 4. V-Mediation is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschotten, waaronder griffierechten (belast dan wel onbelast) en omzetbelasting te verlangen. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of een procedure wordt niet bij de rechtbank aanhangig gemaakt, indien Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van zijn declaraties.
 5. V-Mediation heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. V-Mediation kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere  volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. V-Mediation kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan V-Mediation verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, of wettelijk is geregeld. Indien V-Mediation echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Als een opdracht is verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van V-Mediation. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

Artikel 8: Beveiliging gegevens

 1. V-Mediation neemt bij de beveiliging van de gegevens van de Opdrachtgever en van derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. V-Mediation is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.
 2. Opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de opdracht binnen de organisatie van V-Mediation de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen V-Mediation voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel relatiebeheer. De Opdrachtgever verleent ook toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder internet en e-mail. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd wat van invloed kan zijn op de veiligheid van het communicatiemiddel.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien V-Mediation aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. V-Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat V-Mediation is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien V-Mediation aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van V-Mediation beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van V-Mediation is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door V-Mediation afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van V-Mediation.
 5. V-Mediation is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van V-Mediation aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan V-Mediation toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. V-Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De beperking van de aansprakelijkheid van V-Mediation geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van V-Mediation of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart V-Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van V-Mediation .

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. V-Mediation behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. V-Mediation heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij V-Mediation partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van V-Mediation is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft V-Mediation het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten